Портал за деца със специални образователни потребности - СОП


Добре дошли в сайта за деца със СОП! Целта на приложението е да подпомага и подкрепя деца със специфични образователни трудности. Тук ще намерите методики за обучение, логически и дидактически игри както и много други полезни материали и техники свързани със специалните образователни потребности.

Език:

Вход

Facebook активност

Дарение

Ако сте доволни и намерихте нужната информация, ще сме Ви благодарни, ако направите дарение в подкрепа за развитието на портала за деца със СОП. Благодарим Ви от сърце! :)

Сума

Линк за още ОСНОВНИ СИМПТОМИ

Специфичните образователни потребности (СОП) са широк спектър от нарушения, които могат да засегнат развитието на детето в различни области, включително езиковата, когнитивната, социалната и емоционалната сфера. Няма едно общо определение за СОП, тъй като симптомите могат да варират в зависимост от вида на нарушението.

***Връзка със специалист***

Ето някои от най-често срещаните симптоми при деца със СОП:

 • Нарушения в речта и езика:
  • Забавено развитие на речта
  • Трудности при произнасянето на думи
  • Трудности при разбирането на говора
  • Трудности при използването на граматиката и езиковите конструкции
 • Нарушения в когнитивното развитие:
  • Трудности при запаметяването
  • Трудности при концентрирането
  • Трудности при планирането и организирането
 • Нарушения в социалното и емоционалното развитие:
  • Трудности в общуването
  • Трудности при разбирането на емоциите на другите
  • Трудности при изразяването на емоции
  • Трудности с регулирането на емоциите
 • Нарушения в поведението:
  • Хиперактивност
  • Импулсивност
  • Деструктивно поведение
  • Агресивно поведение

Симптомите на СОП могат да се проявят в различна степен и да се променят с течение на времето. Важно е да се отбележи, че не всички деца със СОП ще изпитват всички изброени симптоми.

Ако забележите, че детето ви изпитва някои от тези симптоми, е важно да се консултирате с лекар или специалист по детско развитие, за да се определи дали има СОП. Ранната диагностика и интервенция са важни за подобряване на развитието на детето и за намаляване на риска от усложнения.

Ето някои от начините, по които можете да помогнете на детето си със СОП:

 • Потърсете професионална помощ. Специалистът по детско развитие ще може да диагностицира СОП и да разработи индивидуален план за лечение.
 • Информирайте се за СОП. Колкото повече знаете за СОП, толкова по-добре ще можете да подкрепите детето си.
 • Създайте подкрепяща среда. Осигурете на детето си спокойна и стимулираща среда, в която то да се чувства комфортно и безопасно.
 • Работа с учителя на детето ви. Работете с учителя на детето ви, за да разработите план за обучение, който да отговаря на неговите индивидуални нужди.
 • Подкрепа на детето ви в социалната сфера. Помогнете на детето си да развие социални умения и да се свързва с други деца.
 • Бъдете търпеливи и разбиращи. Подкрепете детето си и му помогнете да се справи с предизвикателствата на СОП.

Дислексия... Как да я разпознаем?     

Има достатъчно много признаци, които могат да ни ориентират, че е възможно детето да има дислексия. Внимателното наблюдение от страна на добре информирания родител или учител може да разпознае симптомите още в ранна възраст и със специализирана помощ да се избегнат множество проблеми, породени от неправилно отношение към детето.

Клиничните прояви при дислексията условно могат да бъдат разделени на две групи: специфични и общи.

Специфичните характеристики се отнасят към нарушения в развитието на конкретни функции – при откриването, разпознаването и различаването на стимули, възприети по определен сензорен канал (зрителен, слухов, тактилен).

Нарушения в зрителното разпознаване

Проблемите са свързани със затруднения при категоризацията на съществени и постоянни белези на предметите и с невъзможността за повторното им разпознаване с помощта на паметта. Това се отразява на способността за различаване на сходни оптични стимули (букви, думи, изображения, реални обекти).  Децата с дислексия виждат по различен начин, възприемат обектите в цялост, многоизмерно, без да могат да отличат отделните характерни белези.

В резултат на това се наблюдават трудности в различаването на букви, близки по графично изображение (о-а; и-у; б-д; п-т; и-ш; ъ-ч др.).
о-а   и-у   б-д    п-т    и-ш   ъ-ч

Тези трудности се проявяват и със зрително-моторни дефицити, което се изразява в
несъответствия при рисуване – като големина, разположение, опростяване на обектите, както и в трудно запаметяване на правилната позиция на буквите. Характерни са още правописни грешки в къси, прости думи и затруднения при правилно разпознаване на цели думи.

Нарушения в слуховото разпознаване

Това са нарушения на способността за различаване на сходни по звучене звукове и  думи.
д-т, в-ф, к-г, б-п, боб – поп, дом – том, вея – фея

При този тип нарушения са налице затруднения в прекодирането на зрителните символи в акустични, т.е. е невъзможно свързването на думата със смисловата й страна.

Характерни са още трудности при анализа и синтеза – разграничаване на корена, объркване при представки и наставки.

Нарушения, които не са свързани с конкретни анализатори (сетива)

Тези нарушения засягат способностите за зрително-пространствена ориентация, времева ориентация и възприемане на ритмична последователност. Трудно се възприемат и оценяват пространствените измерения на предметите: форма, големина и разположение в пространството. Тези нарушения рефлектират върху разбирането и употребата на понятия, обозначаващи пространствени отношения, посоки, ляво/дясна ориентация, особено важни по отношение на развитието на математическите умения и мислене.

По отношение на писмената форма на речта и езиковото функциониране нарушенията най-вече са свързани с:

 • определяне на последователността на изписване на буквите в думите
 • правилно възприемане и употреба на предлози и глаголни времена
 • логико-граматични структури (изречения, последователност на текстове)
 • объркване при изписването на представки и наставки

Логично е кратките думи да са по-лесни от дългите, конкретните от абстрактните, познатите от непознатите, като грешките зависят и от сричковата сложност на думите. По правило префиксите и суфиксите са значително по-трудни за осмисляне от коренната морфема.

Ритмовите нарушения засягат способностите за възприемане, продуциране и програмиране. Съответно човек има затруднения при възприемането на мелодии, темп и тактови комбинации. Нарушеното възприятие на ритмови структури води до грешки в използването на интонацията и ударенията при говор.

Общи прояви

Общите прояви на дислексия са свързани с психомоторното развитие, поведението, особеностите на емоционалното и познавателното развитие.

Разминаването между възможности и реални постижения е основен критерий при разпознаване на дислексия. Детето с дислексия е будно, с интелигентност над средната, устно се изразява по-успешно, но не се справя с четенето, писането и правописа в училище. Важно е на ранен етап да се разграничат специфичните нарушения на способността за учене от нормалните проблеми с училищната успеваемост, за да се разработи адекватна програма за справяне с проблема.

Дефицитът на вниманието е характерен за по-голяма част от децата-дислексици, но не и задължителен. Проявява се в затруднения за отделяне на главното от второстепенното (дефицит на селективно внимание), неспокойствие, дезорганизираност, импулсивност, свръхбъбривост. До голяма степен този проблем се дължи на това, че децата с дислексия възприемат цялостна картина на обкръжаващата ги действителност, без открояване на детайлите, както и на силно развитото им любопитство по отношение на всичко, което се случва около тях.
Известно е, че вниманието е определящо при овладяването на езиковата система и свързаните с нея умения за четене и писане. Затова много често ниските училищни постижения се обясняват единствено с дефицита на вниманието. Ако попаднат в този капан, педагозите и родителите рискуват да задълбочат проблема, като изчакват детето да порасне и поведението му да отшуми или като го натоварват с прекалено много изисквания и негативно отношение, без реално да помагат за преодоляване на конкретния проблем.

Паметови нарушения

Проблемите с паметта засягат най-вече краткосрочната и работната памет, особено по отношение на зрително-пространствената информация. Това е свързано с трудностите при използването на „вътрешната реч", която има линейно-последователен характер, докато мисленето на децата с дислексия протича в цялостни образи и картини.

Дефицит на социални умения

Тези поведенчески нарушения засягат се уменията в три основни области:

 • умение за преценка за настроенията и начина на мислене на другите
 • приспособяване към атмосферата в определена социална ситуация
 • избор на приемливо поведение.

Дислексичните деца често проявяват липса на такт и деликатност. Те могат да споделят много лична информация със случайни събеседници или да не знаят как да установят близък контакт с тези, с които искат да бъдат приятели. Поради тази причина те трудно създават и поддържат приятелства и често са изолирани от връстниците си.

Анкета

Доволни ли сте от предоставената информация?

No answer selected. Please try again.
Please select either existing option or enter your own, however not both.
Please select minimum 0 answer(s) and maximum 4 answer(s).
/component/communitypolls/?task=poll.vote
2
radio
[{"id":"5","title":"\u0414\u0430, \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e, \u0441\u0430\u0439\u0442\u044a\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f.","votes":"156","type":"x","order":"1","pct":81.25,"resources":[]},{"id":"6","title":"\u0414\u0430, \u043d\u043e \u0438\u043c\u0430 \u043a\u0430\u043a\u0432\u043e \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0436\u0435\u043b\u0430\u0435.","votes":"17","type":"x","order":"2","pct":8.8499999999999996447286321199499070644378662109375,"resources":[]},{"id":"7","title":"\u041d\u0435, \u043d\u0435 \u043d\u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u0445 \u043d\u0443\u0436\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f.","votes":"12","type":"x","order":"3","pct":6.25,"resources":[]},{"id":"8","title":"\u041d\u0435, \u0442\u0440\u044f\u0431\u0432\u0430 \u0434\u0440\u0430\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u043c\u044f\u043d\u0430.","votes":"7","type":"x","order":"4","pct":3.649999999999999911182158029987476766109466552734375,"resources":[]}] ["#ff5b00","#4ac0f2","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] ["rgba(255,91,0,0.7)","rgba(74,192,242,0.7)","rgba(184,0,40,0.7)","rgba(238,246,108,0.7)","rgba(96,187,34,0.7)","rgba(185,106,154,0.7)","rgba(98,194,204,0.7)"] 350
bottom 200

Кой е тук

В момента има 55  гости и няма потребители и в сайта

Copyright © 2024 Деца със специални образователни потребности - СОП  Rights Reserved.

On Screen Facebook Popup by Infofru

Подкрепете ни като харесате страничката ни във Facebook. :) Благодарим Ви!

Затвори